Проект BG16RFOP002-2.092

„Интерлакс-БГ“ ЕООД, с основна икономическа дейност с код 79.12. по КИД-2008 (Туроператорска дейност), има сключен административен договор № BG16RFOP002-2.092-0495-C01 и получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Проектното предложение има за цел да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
Очакваните резултати са постигане на положителен ефект за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 
Общата стойност на проекта е 1412,62 лв., от които 1200,73 лв. европейско и 211,89 лв. национално съфинансиране.
 
Начало на изпълнението на проекта:             21.12.2020 г.
Приключване на изпълнението на проекта:   21.03.2021 г.

 Хотели Гърция